Hi haurà més convocatòries després d’aquesta?

Lliures té la voluntat de ser un fons estable; per tant, s’aniran obrint noves convocatòries. El Comitè de Direcció, l’òrgan encarregat de prendre les decisions executives, les convocarà i farà públiques quan correspongui.

Si sóc una entitat que ja he rebut finançament de Lliures, em puc presentar?

No. Les entitats adjudicatàries de convocatòries anteriors del Projecte Lliures no es poden presentar a aquesta convocatòria.

Si som un projecte de nova creació, ens podem presentar?

Sí, es poden presentar aquelles iniciatives que estiguin registrades i en possessió d’un NIF, que estiguin en procés de constitució o tinguin capacitat de constituir-se. Serà imprescindible estar en possessió del NIF en el moment de rebre el finançament, però no en el moment de fer la sol·licitud És imprescindible però que siguin iniciatives o projectes de nova creació iniciades per donar resposta a les necessitats d’emergència social derivades de la pandèmia de la Covid-19, o bé siguin una modificació d’iniciatives ja existents, la modificació de les quals vingui motivada per una adaptació a les necessitats derivades de la pandèmia.

Som dues o més entitats que volem fer una proposta compartida. Podem fer-la?

Sí, hi tant! Us podeu presentar més d’una entitat, o un conjunt de persones que representeu una entitat. És imprescindible però que siguin iniciatives o projectes de nova creació iniciades per donar resposta a les necessitats d’emergència social derivades de la pandèmia de la Covid-19, o bé siguin una modificació d’iniciatives ja existents, la modificació de les quals vingui motivada per una adaptació a les necessitats derivades de la pandèmia.

Si soc una entitat sense NIF, em puc presentar a la Convocatòria?

Sí, però amb el compromís d’adquirir el NIF en el moment de rebre l’import.  És imprescindible però que siguin iniciatives o projectes de nova creació iniciades per donar resposta a les necessitats d’emergència social derivades de la pandèmia de la Covid-19, o bé siguin una modificació d’iniciatives ja existents, la modificació de les quals vingui motivada per una adaptació a les necessitats derivades de la pandèmia.

Amb quin criteri es repartiran els donatius d’aquesta campanya?

Els criteris de repartició dels ingressos  de la campanya els decideix el Grup d’Avaluació Econòmica.

Quin és el tret distintiu de Lliures?

La corresponsabilitat: els projectes que finança Lliures no ajuden a ajudar, sinó que promouen la implicació de les mateixes persones persones ateses o persones participants en el projecte, tot fomentant-ne la participació activa, l’autoocupació i l’empoderament. No són elles qui tenen un problema, sinó que som tota la societat qui el tenim. Vivim en un país partit en tres, on un 20% està exclòs , i un país desigual no és un país lliure.

Quins criteris ha de complir un projecte per poder-se presentar a aquesta convocatòria?

Com s’indicarà en les bases s’hauran de complir els criteris fixat per Lliures. A més, però, en aquesta campanya hauran de ser projectes específics que donin resposta a les situacions d’emergència derivades de l’impacte de la COVID-19 entre la població més vulnerable en mínim un dels 4 àmbits específics d’aquesta convocatòria. Pots consultar els criteris a les bases.
Criteris Lliures: Han de ser iniciatives de caràcter col·lectiu i horitzontal, amb base i perspectiva comunitària; arrelades socialment i territorial, que resolen necessitats socials no cobertes detectades per les mateixes persones i comunitats on es desenvolupen; que ajuden a generar ocupació en condicions dignes i equitatives, tot potenciant el mercat social i la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta, i que poden replicar-se i estendre els processos de transformació cap a una societat més justa. Són projectes de tipus social, cultural, comunitari, associatiu i econòmic que generen canvis quotidians i que impulsen una transformació cap a una societat més justa.

Com es farà l’avaluació?

En primer terme, el GAS (Grup d’Avaluació Social) en farà l’avaluació de criteris socials. Per aquesta es tindrà en compte els Criteris Filtre, i els Criteris d’Avaluació Tècnica. Els criteris Filtre son d’obligat compliment i l’incompliment de qualsevol d’aquests (en son 3) podrà justificar automàticament la decisió de rebuig d’una sol·licitud per part del comitè avaluador. Una vegada el GAS ha donat el vist-i-plau al compliment dels criteris socials de la proposta presentada, és el GAE (Grup d’Avaluació Econòmica) qui selecciona els projectes finalistes i en determina les quanties i les atorgacions econòmiques. El vistiplau dels comitès és imprescindible perquè un projecte rebi suport. Pots consultar els  Criteris Filtre i els Criteris d’Avaluació Tècnica a les bases que estan a la pàgina web.

Qui determina els projectes beneficiaris?

El projecte Lliures compta amb uns comitès avaluadors que vetllen pel compliment dels principis i objectius del Lliures. Aquests comitès determinen uns criteris d’avaluació. El vistiplau dels comitès és imprescindible perquè un projecte rebi suport. Aquests comitès són el Grup d’Avaluació Social (GAS), que realiza la primera avaluació, i i el Grup d’Avaluació Econòmica (GAE), qui en determina les quanties i atorgacions econòmiques.  Aquests dos grups estan formats per experts en l’àmbit social i persones que, per la seva expertesa, garanteixen uns criteris sòlids i rigorosos en la tria i el seguiment de projectes.

Pots trobar més informació a https://projectelliures.cat/organs-de-funcionament

Quina ha de ser la durada dels projectes?

Els projectes finançats han de garantir l’execució del projecte en el període d’un any d’activitat, facilitant un termini previ de màxim 3 mesos per iniciar-la, especialment per aquells projectes o iniciatives de nova creació.  Els comitès avaluadors, però valoraran positivament la capacitat que tingui el projecte o iniciativa de poder perdurar autònomament més enllà de l’any d’activitat.

Quan es faran els pagaments?

Es farà un primer pagament a l’agost del 2020 i l’altre 3 mesos després de l’inici de l’activitat.

Quin import rebran els projectes?

Fins a un màxim de 30.000 €.  Projecte Lliures però, només podrà finançar fins a un 90% del pressupost total del projecte.

Quins i quants projectes es finançaran?

Es finançaran fins a 8 projectes que donin resposta a aquests  4 àmbits d’intervenció: (1) pobresa cronificada i l’exclusió agreujada per l’atur; (2) Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social; (3) manca d’una llar digne (4) emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Que passa si presento el projecte passat el 30 de juny?

Que queda exclòs i no podrà ser avaluat.

I un cop es tanqui la recollida de projectes, què passarà?

Les fases i terminis en què es divideix la convocatòria són les següents:

  • Admissió de projectes: des de 9 juny fins 30 juny 2020
  • Estudi i valoració del projectes presentats: Juny-Juliol 2020
  • Resolució de la convocatòria: Juliol 2020
  • Primer pagament:  Agost 2020
  • Inici màxim de l’execució dels projectes:  1 de novembre 2020
  • Segon pagament: 3 mesos des de l’inici del projecte
  • Avaluació i memòria: Agost 2021

Quins son els terminis de presentació de projectes?

El termini de recepció de sol·licituds s’obre el 9 de juny de 2020 i finalitza el 30 de juny de 2020 a les 23:59 h.

On puc consultar les bases de la nova convocatòria?

Pots consultar-les íntegrament en aquest enllaç.

Quin dia surt la convocatòria?

El dia 8 de juny. Es pot consultar al següent enllaç

Quins projectes finança Lliures?

Lliures recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes als quals dona suport. Avui dia donem suport a 4 projectes. Els pots consultar a la nostra pàgina web: https://projectelliures.cat/projectes/

En què consisteix el projecte Lliures?

El Projecte Lliures és un projecte que impulsen Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) des de l’any 2016, que dona suport solidari a projectes que treballen des de baix, en xarxa, arrelats al territori i amb participació comunitària, per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. Pots trobar més informació a la nostra pàgina web >: Què és Lliures

Si tens dubtes sobre la convocatòria, escriu-nos a: info@projectelliures.cat