Aclarim conceptes

Què és la pobresa?

És un terme de connotacions sobretot econòmiques que també comporta una categorització social. Al·ludeix a la capacitat o mitjans dels que disposa una persona per a arribar a uns estàndards mínims i participar amb normalitat de la societat.

Es parla de pobresa absoluta i pobresa relativa.

La pobresa absoluta es refereix a una situació en la que uns estàndards mínims de vida (tals com nutrició, educació, salut o habitatge) no són assolibles, és a dir, que les persones no tenen capacitat de fer front amb els recursos propis a les despeses més bàsiques, com els subministraments de l’habitatge, l’alimentació o el pagament del lloguer o la hipoteca.

El terme pobresa relativa s’utilitza per a parlar de l’existència de desigualtats que provoquen que l’individu, per falta de recursos materials, no participa dels hàbits i patrons de vida considerats normals en la societat en la qual habita.

A la Unió Europea s’ha fixat el llindar de la pobresa relativa en el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum.

Què és l’exclusió social?

Un concepte multidimensional que fa referència a un procés de pèrdua d’integració o participació de l’individu en la societat i l’exclou d’una participació plena en la vida social, econòmica i cultural de la seva societat, a causa d’una vulneració de dret i falta de recursos i capacitats bàsiques com poden ser l’accés a la legalitat, al mercat de treball, a l’educació, a les tecnologies de la informació, als sistemes de salut, a la protecció social, etc.

Què és el risc de pobresa o risc d’exclusió social?

És la situació de les persones que actualment no estan en una situació de vulnerabilitat econòmica (pobresa) o d’exclusió social però que en poden ser víctimes per la manca d’una xarxa social solvent que els pugui prestar ajuda en cas de trobar-se en una situació de dificultat econòmica o que les ajudi a estar presents i actius en espais de socialització i activitats bàsiques de la vida quotidiana.

La taxa de risc (i població en risc) de pobresa o exclusió social es medeix per la Taxa AROPE. Aquesta taxa té en compte tres altres indicadors: la població que viu sota el llindar de pobresa, la població afectada per una privació material severa i la població amb baixa intensitat del treball per llar. D’aquesta manera, aquesta taxa recull no només la vessant més economicista de l’anàlisi sobre la pobresa, sinó també altres aspectes de caire més social (la privació material i la insuficiència o manca de treball) que afecten a les condicions de vida de les persones pobres i que reflecteix una visió més multidimensional del fenomen de la pobresa i que ens aproximen més a la realitat.

 • Taxa de risc de pobresa: reflecteix el percentatge de població que viu per sota del llindar de pobresa econòmica. Es tracta de les persones que viuen en llars amb una renda inferior al 60% de la mediana de la renda nacional.
 • Baixa intensitat de treball per llar: reflecteix el percentatge de llars sense ocupació o amb baixa intensitat en el treball en les que els seus membres en edat de treballar ho van fer menys d’un 20% del total del seu potencial de treball durant l’any de referència.
 • Privació material severa: reflecteix el percentatge de famílies que no poden permetre’s el pagament de quatre dels següents nou ítems:
  1. pagar hipoteca, el lloguer o pagaments a termini
  2. mantenir l’habitatge a una temperatura adequada
  3. una setmana de vacances l’any
  4. un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies
  5. comprar un telèfon
  6. comprar una televisió
  7. comprar una rentadora
  8. comprar un cotxe
  9. fer front a despeses imprevistes de 700 € amb recursos propis