Mujeres Migrantes Diversas es una associació creada per dones que treballen al sector de les tasques domèstiques, de la llar i de les cures, amb bases feminista comunitària, antirracista, proLGBTI+ i transformadora que s’acompanyen en el seu procés migratori, comparteixen sabers i coneixements, des del respecte per les seves diversitats i pluralitats.
Participen del teixit comunitari, associatiu i cooperatiu en xarxa amb altres organitzacions, construint i coordinant des de les bones pràctiques. Reconeixent els seus cossos, desaprenent d’estereotips patriarcals i creixent juntes, per al seu empoderament i per a la seva fortalesa. Així mateix, reivindiquen el respecte per als Drets Humans i exigeixen el reconeixement dels seus drets com a treballadores i ciutadanes del lloc i l’espai que habiten.

Amb el Projecte Lliures, l’Associació Mujeres Migrantes Diversas podrà posar en marxa La Casa Feminista Comunitaria de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (THC), on podran atendre les necessitats detectades per les mateixes THC en situació d’exclusió i dificultat d’accés a l’habitatge, i alhora garantir un espai segur per dormir i viure, de manera temporal, per a casos d’emergència habitacional.
Aquesta iniciativa impulsa un model d’accés a l’habitatge que fuig de l’assistencialisme i victimització cap a les dones migrants, ja que es fomenta des de baix i des de l’autogestió. L’objectiu és enfortir el teixit comunitari des del que treballa l’Associació Mujeres Migrantes Diversas a partir de la consolidació d’un espaci físic de trobada i recolzament mutu per a les THC, per aconseguir generar espais d’acompanyament i formació que permetin l’intercanvi de sabers, estratègies i alternatives per una vida digna.