Les Llars del Seminari, gestionades des de la Fundació «Entre Tots i per al Bé de Tothom», és una iniciativa de l’anterior bisbe de Lleida, Joan Piris, després d’assistir l’any 2012 a una assemblea de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida (PAH). Tenint consciència de la realitat de les famílies presents, va anunciar la cessió d’una part de l’edifici de l’antic seminari perquè pogués ser rehabilitat com a habitatges socials per a famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat social i/o exclusió social. Constitueix un projecte solidari i fratern, que pretén acollir i acompanyar famílies per recuperar la seva capacitat de tirar endavant per elles mateixes.

El projecte Llars del Seminari ofereix divuit pisos que acullen de manera temporal (màxim tres anys) famílies en situació de vulnerabilitat social que vulguin implicar-se en un projecte innovador en el qual seran les protagonistes.

Les Llars del Seminari, i la tasca d’intervenció social que es desenvolupa amb les famílies residents, van més enllà d’oferir una llar: pretenen impulsar un model d’habitatge familiar, innovador, solidari, participatiu i sostenible, en el qual l’eix central siguin les persones participants.

L’equip de tècnics socials acompanyen el procés de selecció de les famílies, així com el seu camí de reconstrucció personal i familiar mentre siguin beneficiàries del projecte. Així doncs, el projecte de les Llars del Seminari, més que construir pisos, ajuda a reconstruir famílies.

L’eix central de la nostra intervenció parteix d’un doble propòsit: en primer lloc, facilitar un allotjament a famílies en situació de vulnerabilitat com a procés bàsic i, en segon lloc, oferir una resposta al mateix temps que es treballa per prevenir la resta de factors multidimensionals que poden causar inestabilitat o accelerar processos d’exclusió. A les Llars del Seminari es fa una tasca social, educativa, preventiva i global, molt professional, per tal d’assolir els objectius marcats i poder recuperar l’autonomia i reinserir-se novament a la societat.

Els professionals, juntament amb voluntaris, s’encarreguen de dinamitzar els objectius del projecte, promovent i impulsant models de convivència solidaris, sostenibles i participatius; fomentant la presa de decisions; consensuant normes i respectant els acords; assumint les responsabilitats que se’n deriven i impulsant iniciatives de millora per tal de potenciar l’interès pel bé comú.

L’atenció als beneficiaris es fa a tres nivells: individual i/o familiar, grupal i atenció comunitària.

●     L’àmbit individual i familiar: es basa en la relació d’ajuda entre destinatari i professional, per tal d’aconseguir canvis en la situació, en què les dues parts assumeixen acords per poder assolir una millora en els objectius establerts. Aquesta intervenció es pot classificar entre atenció social, visites a domicili, acompanyaments externs, acompanyaments durant les sortides, així com les atencions a les noves famílies.

●     L’atenció grupal consisteix en ajuntar persones que es troben en la mateixa situació o en processos similars, per tal d’implicar-les perquè per si mateixes participin activament en els seus processos de canvi personal i grupals. En aquest sentit, s’han dut a terme diferents tallers o activitats com el grup de dones, accions de reforç escolar, costura i diferents tallers de manualitats.●     De la intervenció comunitària es destaca la CoPar (reunió quinzenal constituïda per l’equip tècnic i les famílies residents, on s’aborden temes de caràcter comunitari), les activitats de temps de lleure, les sortides culturals i les mediacions comunitàries.

  • De la intervenció comunitària es destaca la CoPar (reunió quinzenal constituïda per l’equip tècnic i les famílies residents, on s’aborden temes de caràcter comunitari), les activitats de temps de lleure, les sortides culturals i les mediacions comunitàries.