Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatge que té per objectiu promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

En aquest model, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen la cessió d’ús dels habitatges cooperatius. L’entitat treballa en la difusió i promoció del model des de diferents àmbits: divulgant-lo, impulsant projectes d’habitatge cooperatiu, enfortint la base social, incidint en el canvi de polítiques públiques i treballant en xarxa.

Una de les dimensions que promou l’habitatge cooperatiu és la inclusió social i la perspectiva comunitària. Amb aquest projecte, que presenten de la mà de l’entitat Punt de Referència, volen apropar l’habitatge cooperatiu i els valors que promou al jovent extutelat.

 L’objectiu principal és el de garantir l’habitatge digne per a totes les persones, especialment per a aquells col·lectius que viuen en una situació d’especial vulnerabilitat.

La situació d’emergència generada per la COVID-19 ha afectat doblement les persones que es trobaven ja en una situació de vulnerabilitat i que ja patien les conseqüències de no poder disposar d’una feina i d’un habitatge dignes. Aquest és el cas del jovent extutelat, que ha d’emancipar-se en un temps rècord amb un punt de partida molt fràgil: se’ls demana de fer-ho als divuit anys, mentre l’edat mitjana d’emancipació a Catalunya és de vint-i-nou.

Per la seva dimensió comunitària i per les seves possibilitats de desenvolupar-hi un projecte de vida a llarg termini, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús vol contribuir a donar resposta a aquestes situacions.

 La posada en marxa d’aquest projecte permetrà:

Promoure l’emancipació dels joves extutelats sense xarxa familiar de suport, en contextos de crisi i emergència social.

Potenciar els valors que promou l’habitatge cooperatiu en el desenvolupament de les comunitats i els individus, vinculats a la xarxa comunitària, inclusió social i gestió democràtica, entre d’altres.

Afavorir l’apropament del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a col·lectius que actualment no hi participen.

Reduir la barrera econòmica que dificulta l’accés a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a les persones amb menys recursos econòmics.

El projecte inclourà una etapa d’acompanyament socioeducatiu als joves,per part de Punt de Referència, per fomentar el reconeixement, el sentiment de pertinença, els llaços que construeixen xarxa de suport i que són font de benestar personal i l’obertura de noves oportunitats.

Posteriorment, s’incorporarà el jovent a la dinàmica pròpia de la cooperativa d’habitatge, i formaran part de les comissions de treball i de l’assemblea del grup, espai de presa de decisions sobre el desenvolupament del projecte d’habitatge. Ambdues entitats tindran un projecte comú a llarg termini, i es garantirà la permanència d’aquest habitatge inclusiu per tota la vida útil del projecte d’habitatge, que és d’un mínim de setanta-cinc anys.