Sí. Arran de carrer, hi ha un altre índex 35 i no és el més conegut. És l’Índex Sintètic sobre Exclusió Social (ISES), composat per trenta-cinc indicadors socials que avaluen i quantifiquen les desigualtats socials en l’àmbit de l’ocupació, el consum, la participació política, l’educació, l’habitatge, la salut, el conflicte social o l’aïllament. El darrer Informe Foessa posa xifres, dates i números a aquesta realitat en la societat catalana i al nombre creixent de persones afectades. 35 realitats quotidianes que passen desapercebudes i de les que el Relator Especial de Naciones Unides se n’acaba de fer ressó en la seva visita a l’Estat espanyol. 35 realitats concretes, una per una. I tan sovint entrecreuades.


[Ocupació]

Llars amb la sustentadora principal a l’atur des de fa un any o més
158.000 persones (2,1%)

Llars amb la sustentadora principal amb una ocupació d’exclusió*
38.800 persones (0,5%)

*(venedors a domicili, venedors ambulants de suport, venedors ambulants marginals,
empleades de la llar no qualifi cades, peons agrícoles eventuals temporers, recollidors
de cartró i altres residus, repartidors de propaganda, captaires)

Llars amb la persona sustentadora principal
amb una ocupació irregular:
 sense contracte i sense cobertura en la Seguretat Social
79.500 persones (1.0%)

Llars sense persones ocupades, ni pensionistes contributius,
ni amb prestacions contributives per desocupació

201.800 perones (2,7%)

Llars amb almenys una persona desocupada
sense formació ocupacional en el darrer any

1.250.500 persones (16,5%)

Llars amb totes les persones actives desocupades
326.000 persones (4.3%)


[Consum]

Llars en pobresa severa**
239.800 persones (3,2%)

(**ingressos inferiors al 30% de la renda mitjana equivalent), amb el llindar estable en euros
constants com a mitjana de les quatre onades (2.945 € el 2007, 3.063 € el 2009, 3.339 € el 2013 i 3.416 € el 2018)

Llars en les quals hi ha privació d’almenys un bé considerat bàsic:
aigua corrent, aigua calenta, energia elèctrica, evacuació
d’aigües brutes, cuina, nevera, rentadora
167.900 persones (2,2%)

[Política]

Llars amb persones sense dret a escollir els seus representants
polítics i a ser escollits: 
llars amb alguna persona de 18 anys
o més de nacionalitat extracomunitària (sense conveni de reciprocitat)
983.000 persones (12,9%)

Llars amb alguna persona sense capacitat efectiva de ser considerada
i d’influir en el procés de presa de decisions col·lectives:

no participen en les eleccions per manca d’interès i no són membres de cap entitat ciutadana
307.800 (4.1%)


[Educació]

Llars amb persones de 3 a 15 anys no escolaritzades
durant el curs 2017-2018
41.300 persones (0,54%)

Llars en les quals ningú de 16 a 64 anys té estudis:
de 16 a 54 anys sense completar EGB, ESO o graduat escolar;
de 55 a 64 anys amb menys de 5 anys a l’escola
414.700 persones (5,5%)

Llars amb alguna persona de 65 anys
o més que no sap llegir o escriure o no ha anat a l’escola
123.300 persones (1,6%)


[Habitatge]

Llars amb situacions d’infrahabitatge: barraca, prefabricades o similar
34.800 (0,45%)

Llars amb deficiències greus en la construcció,
situació de ruïna i/o necessitat de rehabilitar
la major part de les estructures de l’habitatge
202.400 persones (2,7%)

Llars amb situacions d’insalubritat: humitat, brutícia i olors
589.800 persones (7,8%)

Llars amb situacions d’amuntegament (<15 metres quadrats per persona)
960.000 persones (12,6%)

Llars amb tendència a l’habitatge precari:
facilitat gratuïtament per altres persones o institucions, rellogat,
ocupat il·legalment, amb alguna mena d’amenaça d’expulsió3,9
296.200 persones (3,9%)

Llars en un entorn molt degradat i/o un barri conflictiu
82.000 persones (1,1%)

Llars amb persones discapacitades
i que tenen barreres arquitectòniques

141.200 persones (1,9%)

Llars amb despeses excessives en l’habitatge
(ingressos-despeses en habitatge < llindar de pobresa severa) o amb
deutes relacionats amb el pagament de l’habitatge i els subministraments
944.000 (12,4%)


[Salut]

Llars amb alguna persona sense cobertura sanitària
103.900 persones (1,3%)

Llars en què algú ha passat gana freqüentment
durant els darrers deu anys o n’esta passant actualment
83.000 persones (3,72%)

Llars en què tots els adults tenen alguna discapacitat,
malaltia crònica o problemes greus de salut,
cosa que els limita de cara a les activitats de la vida diària 2,21
65.700 persones (2,21%)

Llars amb alguna persona dependent
que necessita ajuda o cures d’una altra persona
(per fer les activitats de la vida diària) i que no la reben
61.900 persones (0,8%)

Llars amb algun malalt greu o crònic
que no ha rebut assistència mèdica per a aquesta malaltia
215.900 persones (2,8%)

Llars que han deixat de comprar medicaments
i seguir tractaments o dietes per problemes econòmics
780.000 persones (10,3%)


[Conflicte social]

Llars en què algú rep o ha rebut mals tractes físics o psicològics
en els darrers deu anys
52.900 persone (3,32%)

Llars en què hi ha relacions molt dolentes,
dolentes o força dolentes entre els seus membres
36.300 persones (0,47%)

Llars amb persones que tenen o han tingut problemes amb l’alcohol,
altres drogues o el joc en els darrers deu anys
207.900 persones (2,7%)

Llars en què algú ha sigut o està a punt de ser pare o mare
amb menys de 18 anys en els darrers deu anys
109.400 persones (1,44%)

Llars amb persones que tenen o han tingut problemes amb la justícia
(antecedents penals) en els darrers deu anys
93.800 persones (1,2%)


[Aïllament social]

Llars sense relacions amb suport personal
per a situacions de malaltia o dificultat

310.200 persones (4,1%)

Llars amb relacions molt dolentes o dolentes
amb els veïns del barri

53.600 persones (0,7%)

Llars amb persones en institucions:
centres de drogodependència, hospitals i pisos psiquiàtrics,
centres penitenciaris, centres de menors, centres per a indigents o dones
5.500 persones (0,1%)

Font: Informe Foessa sobre Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya, 2019